dilluns, 29 de juliol de 2013

ESTATUTS CAPÍTOL 1: DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINALITATS I ACTIVITATS

Com alguns ja sabreu el passat 25 de Gener de 2013 vam rebre els estatuts de "l´Associació de CAMPANERS D´ALFONDEGUILLA" mitjançant els quals, ja estem inscrits en el registre d´Associacions de la Comunitat Valenciana. Tot seguit se us deixa una còpia del capítol 1 dels estatuts mitjançant la qual es dóna a conèixer d´entre altres coses, les finalitats i activitats que es realitzaran dins de dita associació.
També m´agradaria informar de què (encara no s´ha acordat res) en un plaç a mitjà termini es realitzarà una reunió informativa per a doner a conèixer l´Associació de "CAMPANERS D´ALFONDEGUILLA", i que els veïns i veïnes puguin inscriure´s a la mateixa.


Article 1: Denominació

- Es constituïx l’associació denominada “CAMPANERS D´ALFONDEGUILLA” que sense finalitat lucrativa, s’acull al que disposa la Llei 14/2008, de 14 de noviembre, d’Associacions de la Comunitat Valenciana, i a l’empara del que dispoaa l´article 22 de la Constitució.

Article 2: Personalitat jurídica

- L’associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir les finalitats que es proposa.

Article 3. Domicili i àmbit d’actuació

- El domicili de l’associació s’estableix a Alfondeguilla, carrer Nou nº6, codi postal 12609.

Article 4. Finalitats.

Constituïxen les finalitats de l’associació:

-   La conservació, difusió, ús efectiu, restauració i estudi de tot allò relacionat directa o indirectament amb les campanes i els rellotges monumentals.

-   L’associació de “CAMPANERS D´ALFONDEGUILLA”, vol ser una associació totalment independent d’institucions polítiques, socials i econòmiques, amb l’única finalitat d’estudiar, conservar i difondre les campanes, els seus tocs i els rellotges monumentals, així com promoure el toc manual de campanes a l´estil tradicional en qualsevol esdeveniment religiós i cívic, excloent qualsevol acte partidista o qualsevol ús discriminatori, tendenciós o interessat de les campanes.

-   L’associació estarà oberta a vincular-se amb altres associacions o entitats de característiques i finalitats semblants, sense perjudici de participar o col·laborar amb altres Institucions, Organismes, Entitats Públiques o privades d’àmbit distint, amb les finalitats que els siguen pròpies i comunes.


Article 5. Activitats

Per al compliment de les finalitats enumerades en l’article anterior, es realitzaran les activitats següents:
  1.  Recuperació i promoció dels tocs tradicionals de campanes, i la seua execució de manera manual, en festes i altres esdeveniments, religiosos o civils.
  2. Conservació, millora, en la mesura de les capacitats de l’associació, d’aquells elements de la torre campanar, on els CAMPANERS D´ALFONDEGUILLA intervinguen, vinculats a les campanes, al seu toc manual, així com als dels rellotges monumentals, respectant les formes i solucions locals. Les millores aportades, es quedaran al campanar i serà perceptiva la seua documentació i publicació.
  3. Estudi i difusió de tot allò vinculat a les campanes, al seu lloc tradicional i als immobles que les alberguen, incidint en aquelles característiques que siguen pròpies i definitòries de la localitat.
  4.  Promoció i organització de jornades, conferències i encontres sobre campanes, i la assistència a les mateixes.
  5. Organització i participació en concerts i mostres de tocs, per a la difusió dels tocs i la seua forma tradicional d’interpretar-los.
  6. Recolzament tècnic a propietaris, usuaris i conservadors de campanes per una millor difusió dels tocs tradicionals.
  7. Creació i manteniment d’una pàgina en Internet per difondre les investigacions i activitats de l’associació.
  8.  Creació d’un arxiu, a la seu dels CAMPANERS D´ALFONDEGUILLA, on s´arreplegue tota la informació generada en la seua activitat, així com en les relacions que establisca amb grups similars.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada